کلیه حقوق برای ماشينهای اداری رابر رايانه محفوظ است.